Skoči na glavno vsebino

VRTEC SLOVENSKE KONJICE

Slomškova ulica 1

3210 SLOVENSKE KONJICE

 

ZAČASNA ODSOTNOST OTROKA IZ VRTCA ZARADI BOLEZNI

V primeru začasne odsotnosti otroka v vrtcu zaradi bolezni, ko starši predhodno najavijo otrokovo odsotnost se mesečno plačilo zmanjša:

– če je otrok odsoten do 10 delovnih dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na vrednost za posamezni plačilni razred),

– če je otrok neprekinjeno  odsoten od 11 do 20 delovnih dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na vrednost za posamezni plačilni razred). Za dneve, ko je otrok odsoten, se staršu pri plačilu prispevka starša k ceni programa prizna 20 % odbitka z dokazilom odsotnosti zaradi bolezni  (zdravniško potrdilo pediatra, bolniški list za nego otroka, ambulantni karton, odpustno pismo, kopija iz zdravstvene kartoteke),

– če je otrok neprekinjeno odsoten 21 do 42 delovnih dni se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na vrednost za posamezni plačilni razred). Za dneve, ko je otrok odsoten, se staršu pri plačilu prispevka starša k ceni programa prizna 50% odbitka z dokazilom odsotnosti zaradi bolezni (zdravniško potrdilo pediatra, bolniški list za nego otroka, ambulantni karton, odpustno pismo, kopija iz zdravstvene kartoteke),

– če je otrok neprekinjeno odsoten 43 delovnih dni ali več dni, so starši za dni odsotnosti v celoti oproščeni prispevka staršev, z dokazilom odsotnosti zaradi bolezni (zdravniško potrdilo pediatra).

Zdravniško spričevalo je potrebno dostaviti v računovodstvo do zadnjega v mesecu, sicer se zdravniško spričevalo upošteva pri naslednjem obračunu.

Ta določila veljajo za otroke, ki imajo stalno bivališče v občini Slovenske Konjice.

REZERVACIJA MED POLETJEM

Starši otrok, za katere je Občina Slovenske Konjice po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko starši otrok uveljavijo rezervacijo zaradi  odsotnosti otroka enkrat letno v času poletnih počitnic, od 1. junija do 31. avgusta tekočega leta, v višini 50 % zneska njihovega plačilnega razreda. Starši, katerih otroci obiskujejo vrtec zadnje leto pred vstopom v šolo, so oproščeni plačila rezervacije v celoti. Rezervacijo lahko starši uveljavljajo enkrat za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en mesec (30 koledarskih dni) do največ dva meseca (62 koledarskih dni). Starši so dolžni neprekinjeno odsotnost otroka več kot en mesec, vrtcu pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca oziroma skladno z rokom, ki ga določi vrtec.

Starši otrok iz drugih občin lahko uveljavijo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.

Dostopnost